Skip to main content

12. juni 2022 ble Afghanistankomiteens årsmøte gjennomført i Kolstadgata 1 med fysisk deltakelse for første gang siden 2019. Etter to år med digitale årsmøter kunne endelig 5 ansatte og 22 stemmeberettigede medlemmer av Afghanistankomiteen erklære årsmøte 2022 for åpent.

 

Årsberetninger

Etter godkjenning av referenter, innkalling, dagsorden og forretningsorden, var det tid for styreleder Gry Synnevåg å presentere styrets årsberetning. Styret fokus har vært på organisasjonen etter Talibans maktovertakelse, konsekvenser for stab og program, utviklingsprogrammet, organisasjonsutvikling, finansiering og økonomiforvaltning, og helse, miljø og sikkerhet. Hovedoppgavene i 2021 har vært oppfølging av antikorrupsjonsplanen, gjennomføring av styreseminar, kondisjonalitetsrapport, White Paper og strategi for 2022-25.

I dagens politiske klima jobbes det spesifikt med å øke antall kvinnelige ansatte og det jobbes med åpenhet og varslingssystemer samt støtte for de kvinnelige ansattes psykososiale helse. Det ble utdypet at NAC har en høy andel kvinner ansatt, og at halvparten av regionskontorene ledes av kvinner. På spørsmål om hvordan NAC følger opp de psykiske helseutfordringene, forklares det at Programutvalget har utviklet et rådgivende dokument om psykisk helse til distribusjon for alle ansatte, og at det er et videre behov for å utvikle flere ressurser.

Sekretariatets håndtering av kommunikasjon og proaktiv handling etter Talibans maktovertakelse ble berømmet, og det ble stilt spørsmål om i hvilken grad man har nådd frem til den norske offentligheten. Som svar la Generalsekretær Liv Kjølseth frem at Afghanistankomiteen i større grad enn andre organisasjoner var forberedt på maktovertakelsen i august 2021. I påvente av NATOs uttrekning 11. september var det allerede intervjuet mange ulike stemmer i Afghanistan om det internasjonale samfunns fremtidige rolle.

Sammen med partnere hadde NAC det siste året arbeidet for bedre beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere, og var på ballen fra første stund i spørsmålet om evakuering. NAC tok også initiativ til felles uttalelse med andre organisasjoner om betydningen av internasjonal tilstedeværelse og dialog med de nye makthaverne.

Videre ble beretninger fra programutvalget, lokalkomiteen i Bergen og kontrollkomiteen, samt Afghanistankomiteens økonomi og regnskap presentert, gjennomgått, tatt til etterretning og til slutt godkjent.

Vedtekter

Styret foreslo å utvide antall styremedlemmer med to personer, for å sikre at styret samlet har kunnskap og erfaring som er nødvendig for forsvarlig virksomhet og strategisk utviklingsarbeid.

Afghanistankomiteen er en organisasjon med et omfattende arbeidsområde, som arbeider under svært krevende forhold med høy risiko. Programarbeidet omfatter langsiktig utvikling og humanitær hjelp. Årsmøtet vedtok enstemmig forslag til endring av vedtekter, og utvider styret med to styremedlemmer. Nye vedtekter kan leses her. 

Årsmøteuttalelse

I år var det ikke lagt planlagt at årsmøteuttalelsen skulle gå ut som pressemelding, men etter innspill fra deltakere på årsmøtet ble det bestemt at den skal sendes ut. Til uttalelsen ble det foreslått flere endringer, både fra deltagerne digitalt og fysisk. Etter en runde med redigeringer ble den vedtatt av årsmøtet og kan leses her.

Revidert strategi for Afghanistankomiteens arbeid

På bakgrunn av den endrede situasjonen i Afghanistan ble det bestemt at det var viktig å oppdatere den gjeldende strategien, som egentlig ikke skulle revideres før i 2024. Særlig ansatte i Afghanistan fremmet sterke ønsker om at NAC burde utvide virksomheten og områdene det jobbes i. Etter en lang prosess, mange møter i styringsgruppa, med gjennomføring av swot-analyse og spørreundersøkelser, ble det skrevet en revidert strategi som inkluderer økt fokus på kapasitetsutbygging, desentralisering av beslutningstaking og styrking av finans-, evaluering-, og programavdelingene.

Som en del av responsen til situasjonen i Afghanistan, ser vi at vi må gå mer tilbake til å drifte tjenester selv, det vil si å drive skoler, klinikker og annet. Videre inkluderer strategien Paktia som et primært geografisk område for økt drift. Den reviderte strategien ble vedtatt og kan leses her.

Valg av styre:

Mike Fergus la frem valgkomiteens innstilling til 7 ledige styreverv. 11 kandidater ble vurdert.

Innstilling:

 • Leder Gry Synnevåg
 • Nestleder Farid Ghiami (Ikke på valg)
 • Styremedlem Sverre Hjelleset
 • Styremedlem Trude Thommesen
 • Styremedlem Samina Ansari
 • Varamedlem Terje Skaufjord
 • Varamedlem Nasrin Naimy
 • Varamedlem Sandra Petersen

I nummereringen av styremedlemmene går det på ansiennitet:

 • Årsmøte valgte Gry Synnevåg til styreleder for 2 år.
 • Årsmøte valgte Sverre Hjelleset til styremedlem for 2 år.
 • Årsmøte valgte Trude Thommesen til styremedlem for 2 år.
 • Årsmøte valgte Samina Ansari til styremedlem for 1 år.
 • Årsmøte valgte Terje Skaufjord, Nasrin Naimy og Sandra Petersen til varamedlemmer. Alle ble valgt for 1 år.

Kontrollkomiteen:

 • Brittina Berg fortsetter i 1 år som leder.
 • Petter Bauck velges for 2 år som medlem.
 • Årsmøte valgte Petter Bauck som medlem i kontrollkomiteen.
 • Årsmøte innstilte Mike Fergus, Norunn Grande og Ibrahim Afridi som valgkomite.