Skip to main content

Om oss

Afghanistankomiteen skal bidra til et fredelig Afghanistan, fritt for fattigdom, der folk på landsbygda får økt makt og innflytelse, og verdsetter likestilling, likeverd og mangfold.

Arbeidet vårt i Afghanistan er bygd på førti års erfaring fra landet. Måten vi jobber på er formet av den kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom alle disse årene.

Formålet vårt er å støtte det afghanske folket i utviklingen av et fredelig, demokratisk og egalitært samfunn, hvor menneskerettigheter respekteres. Gjennom forskjellige utviklingsprogrammer, hvor miljø og bærekraft står sentralt, skal Afghanistankomiteen jobbe for å redusere fattigdom for folk på den afghanske landsbygda.

Oppdraget vårt ovenfor den norske offentligheten er å være et samlingspunkt for den kunnskapen, interessen og engasjementet for Afghanistan som eksisterer i Norge. Afghanistankomiteen skal fremme afghanske stemmer og perspektiver i den norske offentlige debatten, og jobbe for en informert og ansvarlig politikk ovenfor Afghanistan.

Verdier og prinsipper

Afghanistankomiteen er en medlemsbasert solidaritetsorganisasjon som jobber med langsiktig utviklingsarbeid på den afghanske landsbygda. For oss uttrykker begrepet solidaritet verdiene likestilling, inkludering, vennskap og respekt. Dette betyr at vi forblir forpliktet til det afghanske folket, uavhengig av hvem som styrer landet. Frivillighet og inkludering er fremmet på alle nivåer i organisasjonen, ved aktivt å involvere medlemmer og lokalsamfunn i planlegging og utføring av prosjekter.

Uavhengighet

For Afghanistankomiteen betyr uavhengighet at arbeidet vårt ikke skal være diktert av interessene til politiske, religiøse eller kommersielle aktørers. Uansett hva som skjer og hvem som styrer i landet står Afghanistankomiteen side om side med det afghanske folk.

Integritet

Arbeid vårt er i tråd med menneskerettighetskonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner, FNs bærekraftsmål og afghanske lover, strategier og utviklingsplaner. Afghanistankomiteen har nulltoleranse for korrupsjon, og antikorrupsjonsarbeid er en viktig komponent i alle prosjektene våre.

Ansvarlighet

Afghanistankomiteen står ansvarlig både ovenfor medlemmene, giverne og partnerne våre, og lokalsamfunnene vi jobber med. Vi gjør all nødvendig informasjon tilgjengelig for å sikre åpenhet og aktiv deltakelse i planlegging, monitoring, evaluering og oppfølging av arbeidet vårt.

Arbeid vårt i Afghanistan

Befolkningen i Afghanistan er sterkt preget av væpnet konflikt, usikkerhet og fattigdom. Resultatet av dette er mangel på mat, utdanning, helse og arbeid.

Mangel på veier og dårlig infrastruktur vanskeliggjør tilgang til utdanning og helse for folk på landsbygda. Afghanistankomiteen fokuserer derfor særlig på landsbygda og på områder som er preget av konflikt, dette for å styrke lokalsamfunnene som har størst behov for bistand. Når vi skal prioritere hvilke lokalsamfunn vi skal jobbe med, vurderes behov og tilgang likt, og vi jobber aktivt for å balansere støtten til ulike etniske, kulturelle og språklige grupper for å sikre vår nøytralitet.

Til tross for alle utfordringene på den afghanske landsbygda bidrar Afghanistankomiteen til positiv forandring. Tilliten vi har bygget over mange tiår, forståelsen av kulturelle kontekster, og evnen til å reagere raskt på nye utfordringer, gir oss en unik posisjon som en god og langsiktig partner både for lokalsamfunn, sivilsamfunn og internasjonale utviklingspartnere.

Vi har en organisasjonskultur som er godt tilpasset arbeid i områder preget av væpnet og sosial konflikt. Vi sikrer likestilling og etnisk mangfold gjennom ansettelser internt, samtidig som vi fremmer de samme verdiene i lokalsamfunnene og hos partnerne vi jobber sammen med.

Programområder

Afghanistankomiteens programområder er utdanning av barn, lærere og helsepersonell, bærekraftig landbruk og naturforvaltning, jobbskaping, og dialog og konflikttransformasjon. Godt styresett, sivilsamfunn, antikorrupsjonsarbeid, menneskerettigheter og likestilling er sentrale temaer for Afghanistankomiteen og er integrert i alle våre programkomponenter. Vi styrker kvinners, ungdoms og barns roller i samfunnet ved å bygge kompetanse og selvfølelse, særlig gjennom utdanning, arbeide og aktiv deltagelse i samfunnet.

Gjennom integrering av ulike programkomponenter bidrar vi til at den fattigste delen av befolkningen får ta del i utviklingen av samfunnet.

Integrert landsbygdutvikling er et begrep som dekker mesteparten av arbeid vårt i Afghanistan. Det vil si at vi bistår bygdesamfunn med å oppnå en bærekraftig forbedring av leveforholdene. For å sikre at arbeidet blir institusjonalisert og dermed bærekraftig, samarbeider vi tett med lokalsamfunn og sivilsamfunn på en kostnadseffektiv måte. Samtidig som vi ønsker å fortsette å implementere direkte jobber vi for å formalisere partnerskap med andre aktører for å styrke samarbeidsstrukturer og sikre gjensidig ansvarlighet.

Vi jobber aktivt med evaluering av programmene våre for å styrke intern og ekstern læring slik at kvaliteten og resultatene av programmene forbedres over tid.

Utdanning

Utdanningsinstitusjoner fra barnehager, grunnskolen, videregående skoler til høyskoler og universitet er bærebjelkene i arbeidet vårt. Skoler og lokalsamfunn står i sentrum av vår tilnærming til fattigdomsreduksjon. Parallelt med arbeidet vårt på landsbygda, jobber vi også for å institusjonalisere programmene våre på lokalt og nasjonalt nivå gjennom partnerskap med sivilsamfunnsaktører og internasjonale utviklingspartnere.

Helse

Utdanning av helsepersonell er avgjørende for å sikre tilgang til gode helsetjenester for alle.

Vi har som mål å redusere mødre- og spedbarnsdødeligheten gjennom fokus på utdanning av kvinnelig helsepersonell. For å styrke kvinners og barns roller i samfunnet tilbyr vi obligatoriske tilleggsfag om kvinners- og barns rettigheter, barns utvikling, samt dialog og konflikthåndtering.

Dialog og konflikthåndtering

Afghanistankomiteen søker å bygge tillit og solidaritet i og mellom lokalsamfunnene vi jobber i ved å utvikle trygge arenaer for dialog og fredsbygging på grasrotnivå, og gjennom målrettet opplæring av kvinner, ungdom og landsbyeldste.

Matsikkerhet og naturforvaltning

All innsatsen vi legger ned i Afghanistan er rettet mot langsiktig og bærekraftig utvikling. Vi fremme bærekraftig og klimatilpasset landbruk. Vi jobber med småbønder med sikte på å forbedre matsikkerhet og sysselsetting.

Afghanistan er spesielt sårbart for klimaendringer, jordvern står derfor sentralt i arbeidet med matsikkerhet. Afghanistankomiteen har gjennom flere tiår plantet millioner av trær som bidrar til å beskytte matjorda, hindre erosjon, skred, flom og begrense skadeomfanget av andre naturkatastrofer.

Vi samarbeider med FNs matvareprogram og andre humanitære organisasjoner der dette kan bidra til arbeidet mot våre langsiktige utviklingsmål – blant annet gjennom bygging av brønner, vanningsanlegg, akvedukter, flomsikring og annen infrastruktur som bidrar til økt matproduksjon og landbruksbasert næring. For å sikre bøndene er i stand til å vedlikeholde infrastrukturen jobber vi for å bygge institusjonell kapasitet på lokalt nivå. Dette er en viktig del av arbeidet med styre bærekraften og redusere avhengigheten av våre programmer. Målet er at lokalsamfunnene en dag vil kunne klare seg på egenhånd, uten vår bistand.

Informasjonsarbeid i Norge

I Norge fungerer Afghanistankomiteen som en møteplass for alle de som har en interesse og et engasjement for Afghanistan.

Afghanistankomiteen jobber aktivt med folkeopplysning og informasjon. Vi er en klar og tydelig stemme i den norske offentligheten, vi løfter frem afghanske stemmer og perspektiver i media og den offentlige debatten, og informerer om afghansk politikk, kultur og samfunnsliv.

Vi bygger nettverk med forskningsmiljøer og andre norske og internasjonale organisasjoner for å påvirke agendaen i ulike utviklingsspørsmål som vedrører Afghanistan og andre sårbare stater. Gjennom kommunikasjon, politisk påvirkningsarbeid og innsamlingskampanjer jobber vi for å holde Afghanistan på dagsorden i mediene og i politikken.