Skip to main content

Afghanistankomiteen foreslår følgende setning til regjeringsplattformen:  

Regjeringen vil sikre et fortsatt høyt nivå for humanitær bistand og stabiliseringsbistand direkte til det afghanske folk. 

Begrunnelse:  

De siste 20 årene har Afghanistan vært Norges mest omfattende utenriks og sikkerhetspolitiske prosjekt, med et betydelig militært og humanitært engasjement. Når den militære innsatsen nå er avsluttet har Norge en forpliktelse overfor det afghanske folk til å bidra til å stabilisere landet, og sørge for at de resultatene som er oppnådd ikke forvitrer.  

Norsk bistand har bidratt til viktige resultatet innenfor helse, utdanning og kvinners rettigheter. I lys av de store behovene og forpliktelsene om å nå FNs bærekrafts mål ber vi regjeringen identifisere kanaler som kan sikre et fortsatt høyt nivå for humanitær hjelp og langsiktig bistand.  

Norske frivillige organisasjoner har vært til stede i Afghanistan i flere tiår, og vil sammen med multilaterale organisasjoner sikre at bistand når folket, frem til det det igjen blir mulig å støtte landet gjennom langsiktig bistand.  

Afghanistan har vært i væpnet konflikt i flere tiår og er et av verdens fattigste land. Allerede før Talibans maktovertakelse 15. august 2021 sto Afghanistan overfor store humanitære, politiske, økonomiske, miljø og sikkerhetsmessige utfordringer.  

Covid 19 pandemien har også forsterket behovet for innsats i landet. Ifølge en nylig analyse av FNs utviklingsprogram (UNDP),1 kan en 10–13 prosent nedgang i bruttonasjonalproduktet bringe Afghanistan til randen av nær allmenn fattigdom – et fattigdomsnivå på opptil 97 prosent, på tross av den reelle fremgangen som er oppnådd siden 2001 når det gjelder både forbedring i levekår, og rettigheter.  

I respons til den svært komplekse humanitære krisen i Afghanistan er det derfor viktig å bygge på eksisterende strukturer innenfor helse og utdanning. Tiltak for å avhjelpe sult må også sees i en større sammenheng med investering i landbruket for å øke matsikkerhet på lang sikt.