Fra matsikkerhet og landbruk, til miljø og klimatilpasning

Globalt blir naturkatastrofer knyttet til klimaendringer stadig mer hyppig og mer alvorlig. Dette er ikke mindre tilfelle i Afghanistan der jordskjelv, flom, jordskred, snøskred og tørke er utbredt og stadig mer ødeleggende.

På den afghanske landsbygda lever de fleste av landbruk, og globale klimaendringer forverres fattigdomsproblemene på grunn av reduserte avlinger og naturkatastrofer. FN rapportere om at bøndene i Badakhshan-provinsen hvert eneste år mister 10 prosent av den dyrkbare jorda si som følge av flom, ras og erosjon.

Afghanistankomiteen ser landbruk, miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og jobber derfor for økt matproduksjon, og for en ansvarlig og bærekraftig utnyttelse av de begrensede ressursene. Dette er en forutsetning for å øke matsikkerheten og skape grunnlag for økonomisk vekst og utvikling.

Jordvern og klimatilpasning, samt planting av skog og beitemark står sentralt i vårt arbeid med å stoppe og reversere avskogingen og reduserte klimagassutslippene. De siste årene har derfor Afghanistankomiteen plantet flere millioner trær i utsatte områder, og enda flere skal plantes i årene som kommer.

Selvhjelpsgrupper og kvinner i landbruket

Kvinner er viktige matprodusenter i Afghanistan og står for halvparten av arbeidsbyrden i landbruket. Likevel har de gjennomgående dårligere vilkår enn menn til å drive landbruk. Det betyr at selv om kvinnene jobber mer enn menn, har de ofte lavere avlinger og tjener mindre penger på den maten de produserer.

Nærmere halvparten av modellbøndene i landbruksrådgivningsprosjektet vårt er derfor kvinner. Kvinnene bidrar i enda større grad enn menn i hele verdikjeden fra produksjon, lagring, foredling, markedsføring og av salg av mat. Kvinnene er derfor nøkkelen til økt matsikkerhet i de fleste familiene både på landsbygda og i byene, og hvis vi ønsker økt matsikkerhet og økonomisk vekst på landsbygda må vi investere mer i kvinnene.

I Badakhshan og Ghazni jobber vi med kooperative selvhjelpsgrupper, der kvinnene jobber for å skape inntekter og verdier gjennom egen næringsvirksomhet. Arbeidet i selvhjelpsgruppene bidrar til kvinnene får mer innflytelse over familiens økonomi, og er dermed et viktig bidrag i arbeid for likestilling mellom menn og kvinner.

Som et resultat av arbeidet har over tusen kvinner fått muligheten til å tjene penger, styrke kvinners posisjoner i lokalsamfunnet og bli økonomisk uavhengige av undertrykkende patriarkalske familiestrukturer. Vi utvider innsatsen til stadig nye områder slik at flere kvinner kan delta og oppnå et bedre og friere liv.

Å reagere bærekraftig

Vi i Afghanistankomiteen arbeider for å forberede beredskapen i det afghanske samfunnet slik at de bedre kan håndtere naturkatastrofer de så ofte står overfor. Vi er også dedikert til å støtte alle nivåer av det afghanske samfunn, fra lokalsamfunn til regjeringen, i å utvikle strategier og praksiser som er miljømessig forsvarlig og bærekraftig på lang sikt.

Vårt prosjekt for risikoreduksjon under katastrofer (DRR) og klimaendringstiltak fokuserer på beskyttelse av vannkilder, skogplanting, bygging av flom-, og erosjonsbeskyttende vegger, planting av motstandsdyktig avlinger og konstruksjoner som tåler jordskjelv.

Afghanistankomiteen kombinerer utdanning med praktiske intervensjoner når vi støtter lokalsamfunn og statlige institusjoner i oppbygningen av dere responskapasitet.

Å hjelpe lokalsamfunn med å håndtere konsekvensene av naturkatastrofer er ikke nok på egen hånd. Uten langsiktige løsninger vil de verste virkningene av naturkatastrofene bare gjenta seg. For å fremme en mer bærekraftig tilnærming, arbeider blant annet med restaurering av innfødte planter i samfunn der disse har blitt utarmet.

 

Innovasjon innen landbrukssektoren

Landbruk er en viktig del av naturressursforvaltningen, og økt matsikkerhet er et viktig ledd i kampen mot fattigdom, sult og underernæring på den afghanske landsbygda.

Afghanistankomiteen gir derfor opplæring til kvinnelige og mannlige «modellbønder» slik at de kan videreformidle kunnskap om klimatilpasset landbruk og nye dyrkingsmetoder til andre bønder. Dette øker matsikkerheten og inntektsmuligheter på landsbygda.I tillegg til nye dyrkingsmetoder jobber Afghanistankomiteen med å fremme kunnskap om en bedre utnyttelse av ressurser og råstoff gjennom forebygging og reduksjon av matsvinn i hele matkjeden.

Gjennom opplæring blir bøndene i stand til å skape nye inntektsmuligheter gjennom dyrking av korn, frukt og grønt, samt bedre lagring, foredling og markedsføring av landbruksprodukter. Bøndene får dessuten ny kunnskap om kompostering og produksjon av biogjødsel, og produksjon og bruk av biologiske plantevernmidler for å hindre forurensning av vann og jord, samt skader på kulturlandskapet, planter og dyr.

På grunn av alvorlig tørke, opplevde mange afghanske bønder en betydelig nedgang i avlingene og inntektene fra 2017 til 2018, men modellbøndene opplevde en gjennomsnittlig økning av inntektene sine på over 10 prosent. Dette viser at innsatsen vår for økt matsikkerhet og en styrking av landbruks- og skogbrukssektoren virker, og bidrar effektivt til å bekjempe fattigdom.

Jordvern, landbruksinfrastruktur og flomsikring

40 år med væpnet konflikt har ødelagt fremskrittene i landbruket som ble gjort i 1960- og 70-årene. Befolkningsvekst, overbeiting, avskoging, uforsvarlig bruk av naturressurser og ødeleggelse av 2000 år gamle vanningssystemer har i store deler av Afghanistan ført til sammenbrudd i økosystemet.

Afghanistankomiteen samarbeider derfor med lokalsamfunn for å støtte utviklingen av viktige infrastrukturprosjekter som bidrar til flom- og rassikring, jordvern og økt matproduksjon gjennom vanningskanaler og akvedukter. Vi bygger også veier som gir tilgang til lokale markeder, skoler og helseklinikker.

Mange områder i Ghazni er særlig utsatt for ødeleggende flom med liten eller ingen advarsel. I samarbeid med Verdens matvareprogram gjennomførte vi derfor et prosjekt i området mellom Jaghori og Malistan hvor vi bygget vegger for å beskytte veiene fra flom. Disse veiene er viktige livslinjer for lokalsamfunnets tilgang til mat og medisinsk behandling.

Under dette prosjektet ble det bygget 300 meter med vegg og ansatte 90 lokale arbeidere som gjorde byggingen over tre måneder. Prosjektet har også arbeidet for å styrke samfunnsstrukturer og bygge et bedre forhold mellom de lokalsamfunnene som deltok.

Skogplanting- en investering for framtida

Et forsvarlig og bærekraftig skogbruk er en av de viktigste bærebjelkene i naturressursforvaltningen. Afghanistankomiteen har derfor plantet millioner av trær i noen av de mest utsatte områdene i landet. I dag forvalter Afghanistankomiteen skoger, parker, hager, planteskoler og skogfrøplantasjer i flere provinser.

I samarbeid med afghanske myndigheter planter vi hvert år over hundre tusen trær, som bidrar til sikring av beitemark og matjord langs elvebredder og bekkefar. Mange av trærne som plantes er også en viktig inntektskilde for landsbygdbefolkningen gjennom produksjon av frukt og nøtter.

Skolene i kjernen

Skolene er kjernen i vårt arbeid i lokalsamfunn, derfor etablerer vi og støtter grupper på skoler som vi kaller Nødhjelpslag. I disse gruppene får lærere og studenter lære om katastrofer, beredskap, førstehjelp, søk- og redning, og andre viktige ferdigheter som de kan bruke og dele med sine lokalsamfunn. Disse gruppene inspirerer og motiverer studentene til å gjøre en ekstra innsats for sine lokalsamfunn.

Banebrytende forskning

På nasjonalt og internasjonalt nivå arbeider vi med den afghanske regjering og andre utviklingspartnere med risikoreduksjon relatert til jordskjelv. Vi samarbeider med universiteter i Tyskland, USA og Afghanistan for å utvikle og samle inn data fra seismiske målestasjoner, opprette seismiske kart, bygge institusjonell kapasitet i Afghanistan og utdanne afghanske seismologer for å bedre forstå jordskjelvene i Pamir Hindukush-regionen.