Skip to main content

امنیت غذایی و مدیریت منابع طبیعی

مبارزه با ناامنی غذایی

اکنون ناامنی غذایی تقریباً کل نفوس افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و در یک سال گذشته بنا به یک سلسله اتفاقات، وضعیت وخیم¬تر نیز شده است. بحران اقتصادی ناشی از تغییر دولت در اگست سال 2021 همچنان ادامه دارد و در این میان اقتصاد زراعتی افغانستان به دلیل خشک سالی برای سه سال متوالی بیش از همه متأثر گردیده است.

کمبود بودجه، سازمان جهانی غذا (WFP) را بر آن داشته تا یک سوم کمک¬های خویش را به خانوار¬های که با نا امنی شدید غذایی مواجه هستند کاهش دهد. اعلام ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیردولتی که در دسامبر سال 2022 اعلام شد، ما را در قسمت ارائه حمایت در زمینه امنیت غذایی به زنان و دختران با چالش‌¬های بیشتری مواجه ساخته است. با وجود تمام این چالش‌ها، کمیته ناروی برای افغانستان از طریق کمیته‌های مدیریت منابع طبیعی (NRM) و کاهش خطرات حوادث طبیعی (DRR) به حمایت خویش از خانوار¬های آسیب پذیر و دهاقین جهت رفع ناامنی غذایی در قریه¬جات ادامه داده است.

در سال 2022، کمیته ناروی برای افغانستان به حدود بیش از 165000 دهقان (13٪ زن) و 210000 خانواده (50.4٪ زن) اقلام زراعتی از قبیل تخم، کود، تجهیزات و همچنین آموزش¬هایی در مورد تغذیه و تنوع رژیم غذایی فراهم ساخته است. به همین منوال، در جریان سال، کمیته ناروی برای افغانستان از طریق 49 گروپ کمک خودی زنان (SHG) به بیش از 5000 خانواده کمک نقدی در برابر غذا یا بسته‌های غذایی فراهم ساخته است.

آموزش دهاقین پیش‌قدم

کمیته ناروی برای افغانستان از طریق ابتکار دهاقین پیش‌قدم، فرصت¬های آموزشی و توسعوی زراعتی را برای حدود 121 دهقان پیش‌قدم فراهم ساخته که بعداً این دهاقین پیشقدم در حدود 1701 دهاقین تعقیبی (557 دهقان زن) را در قریه¬جات مورد آموزش قرار داده تا شیوه‌های زراعتی جدید و متناسب با آب هوا را اتخاذ نمایند.
در سال 2022، کمیته ناروی برای افغانستان با فراهم سازی آموزش در مورد آمادگی و پاسخ گویی به حوادث طبیعی و نیز در بخش گفت وگو و تغییر شکل منازعه، حدود 61 کمیته مدیریت حوادث طبیعی در سطح قریه¬جات (CDMCs) و کمیته مدیریت حوادث طبیعی در سطح ولسوالی (DDMCs) را مورد حمایت و پشتبانی قرار داده است. علاوه براین در جریان سال 2022، در حدود 20 تیم واکنش اظطراری در مکاتب (SERT) ایجاد و مورد حمایت قرار گرفته¬اند.

استحکام بخشی  زیربناها

کمیته ناروی برای افغانستان، جوامع و قریه­جات تحت پوشش خویش را در راستای استحکام  یا ساخت زیر بناهای زراعتی از قبیل  کانال‌های آبیاری و ایجاد بندهای آبگردان مورد حمایت قرار داده است. در جریان سال 2022، در حدود 99 پروژه تطبیق گردیده که منجر به  افزایش و ازدیاد  حاصلات زراعتی و ایجاد حدود  4097 شغل مؤقت گردیده است.

از طریق فارم  پرورش نهال، در حدود  196500  اصله نهال پرورش یافته  که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا باشد مردم را در راستای حفظ و مراقبت از جنگلات  و جلوگیری از قطع جنگلات مورد تشویق و ترغیب قرار دهد.

امنیت غذایی، مدیریت منابع طبیعی و کاهش خطرات حوادث طبیعی اجزای اساسی برنامه کمیته ناروی برای افغانستان را تشکیل می­دهند که  با بدتر شدن وضعیت اجتماعی، اقتصادی و محیطی در افغانستان، اهمیت آن بیش از پیش افزایش یافته است.

کمیته ناروی برای افغانستان در راستای مبارزه با ناامنی غذایی و نیز مبارزه با حوادث طبیعی، در ادامه فعالیت­های قبلی خویش،  بر روش­های متناسب اقلیمی تمرکز نموده  و کماکان متعهد به تداوم  فعالیت­های خویش می­باشد.

زیرنویس­ها:

صفحه 30:  از طریق آموزش محلی کمیته ناروی برای افغانستان در تلاش کاهش شکاف­ها و خلاهای موجود در قسمت دسترسی اطفال و جوانان به آموزش رسمی و اظطراری می­باشد. این صنوف محلی فرصت­های آموزشی مؤقت اما حیاتی را برای اطفال محروم از مکتب فراهم می­سازد. درین تصویر کودکان مشتاق به درس و مکتب در ولسوالی جرم ولایت بذخشان را می­بینید.

صفحه 32: کودکان مکتب خوشحال خان واقع در شهر کابل از غذاهای تهیه شده لذت می­برند.

صفحه 33: تبلیت­ها یک وسیله مؤثر برای یادگیری می­باشد. این­جا شاگردان ناشنوا در مکتب اناد در کابل با چهره­های شاد و متبسم تبلیت­های شان را نشان می­دهند که توسط مؤسسه فردای بهتر تهیه گردیده است.

صفحه مقابل:  تضمین دسترسی به مکاتب ابتدایی یکی امر مهم و حیاتی است که باید در افغانستان امروزی مورد توجه قرار گیرد. این­جا دو دختر را در مکتب پاتو در ولسوالی مالستان ولایت غزنی می­بینید.

بالا: این مجموعه عکس­ها از پروسه ساخت مکت ابتداییه امام محمد دباقر واقع در قریه داله ولسوالی مالستان ولایت غزنی می­باشد.