Skip to main content

ارزش¬ها و اصول

کمیته ناروی برای افغانستان یک سازمان همبستگی مبتنی بر عضویت است که فعالیت¬های توسعوی دراز مدت را در جوامع روستایی افغانستان انجام می-دهد. برای کمیته ناروی برای افغانستان، همبستگی مظهر ارزش¬های چون برابری، همه‌شمولی، دوستی و احترام است. کمیته ناروی برای افغانستان، صرف نظر از این¬که کدام حکومت بر سرکار است، به حمایت از مردم افغانستان متعهد می¬باشد. کار داوطلبانه در تمام سطوح درون سازمان با مشارکت فعال اعضا و جوامع ترویج می¬شود.

استقلال

کار کمیته ناروی برای افغانستان نباید توسط بازیگران یا منافع سیاسی، مذهبی یا تجاری دیکته شود.

شفافیت

کمیته ناروی برای افغانستان فساد را بر نمی¬تابد. تلاش‌های مبارزه با فساد یک جزء مهم در تمام برنامه‌ها و فعالیت¬های این سازمان است.

پاسخ¬گویی

کمیته ناروی برای افغانستان در قبال اعضا، تمویل¬کنندگان، شرکای پروژه و جوامع پاسخ¬گو می¬باشد. این سازمان در راستای تأمین دسترسی به اطلاعات و تضمین شفافیت و مشارکت فعال در فرآیندهای برنامه¬ریزی، نظارت و ارزیابی عمل می¬کند.

هم¬سویی با برنامه¬های حقوق بشر و توسعه بین¬المللی

تمام برنامه¬ها، پروژه¬ها و فعالیت¬های کمیته ناروی برای افغانستان با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، کنوانسیون¬ها و قطعنامه¬های سازمان ملل متحد، و استراتژی¬های ملی و پلان¬های افغانستان هماهنگ هستند.

سهم کمیته ناروی برای افغانستان

علیرغم موانع موجود در برابر توسعه در افغانستان، کمیته ناروی برای افغانستان به تغییرات مثبت  در این کشور کمک می­نماید. اعتماد ایجاد شده در جوامع محلی، درک ما از زمینه­های محلی، و تجربه و ظرفیت پاسخ­گویی به چالش­ها، این سازمان را به عنوان شریک شایسته برای جوامع، بازیگران جامعه مدنی، دولت و شرکای توسعه بین المللی قرار می­دهد.

کمیته ناروی برای افغانستان دارای یک فرهنگ سازمانی است که برای فعالیت در محیط­های متأثر از منازعات، دارای عدم ثبات و ناامن سازگار است. این امر تنوع جنسیتی و قومیتی را در نیروی انسانی  و با اعمال ارزش‌ها در درون سازمان در قبال شرکا تضمین می‌نماید.