Skip to main content

سازمان

کمیته ناروی برای افغانستان یک سازمان مبتنی بر دانش و نوآوری است که برای پاسخ¬گویی به نیازها و زمینه‌های در حال تغییر در مواقع و زمانه دشوار سازگار گردیده است. تداوم و انعطاف¬پذیری وجه مشخصه این سازمان می¬باشد. 

کارمندان

کمیته ناروی برای افغانستان سازمانی است که فرصت¬های کاری برابر را فراهم می¬سازد. این امر سبب ترویج تنوع در نیروی انسانی می¬گردد. کارمندان ما درک روشن از نقش¬ها و مسئولیت¬های خویش داشته و به دستورالعمل¬های اخلاقی، ارزش¬ها و اصول سازمان وفادار هستند. این سازمان کیفیت اجرای پروژه و خدمات حمایوی خویش را از طریق ظرفیت سازی، از جمله فرصت¬هایی برای یادگیری مادام¬العمر، بهبود می¬بخشد. کمیته ناروی برای افغانستان تلاش می-نماید تا آن¬جایی¬که ممکن است حمایت¬ها و اقدامات احتیاطی لازم را برای محافظت از سلامت جسمی و روانی کارمندان، کارآموزان و داوطلبان خویش در حین کار و زندگی در یک محیط درگیر منازعات، روی دست گیرد.

رهبری و مدیریت

هیئت رهبری کمیته ناروی برای افغانستان مسئول توسعه رهنمودهای استراتژیک و دستورالعمل‌های سازمانی بر اساس رهنمودهای اخلاقی، ارزش‌ها و اصول این سازمان هستند. هیئت مدیره و مدیران ارشد مسئول اعمال کنترل مالی از جمله اجرای مؤثر اقدامات ضد فساد و محیط زیست، صحت و ایمنی هستند.

اعضا

اعضا، از طریق نشست سالانه، بالاترین مرجع تصمیم¬گیری کمیته ناروی برای افغانستان را انتخاب می¬نمایند. عضویت در این سازمان فرصت خوب برای ابراز علاقه و تعامل با افغانستان است.

داوطلبان

داوطلبان با علاقه شدید به افغانستان و با تخصص و تجربه مربوطه، به فعالیت¬ها و برنامه¬های ما ارزش می¬بخشند. داوطلبان به کمیته ناروی برای افغانستان ظرفیت¬هایی را ارائه می¬دهد که فراتر از منابع انسانی و مالی موجود در این سازمان است.
در این¬جا درباره کارمندان و هیئت مدیره ما بیشتر بدانید: