Skip to main content

رویکرد ما

مردم افغانستان متاثر از منازعات، ناامنی و فقر شدید هستند که این امر باعث کاهش دسترسی به غذا، فقدان آموزش و خدمات صحی و بیکاری فزاینده گردیده است. کمیته ناروی برای افغانستان در مناطق روستایی و دور دست با در نظرداشت حساسیت­های ناشی از منازعات و با بهره­گیری از یک روش جامع و همه جانبه در راستای توانمند سازی جوامع جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم فعالیت می­نماید.

در راستای انتخاب جوامع مورد حمایت، کمیته ناروی برای افغانستان به طور مساویانه ضرورت و دسترسی و توازن گروه­های قومی در این کشور را مد نظر قرار می­دهد.

بخش­های عمده فعالیت­های کمیته ناروی برای افغانستان عبارتند از: حمایت از سکتور تعلیم وتربیه، از جمله آموزش معلمان و متخصصان صحی، و زراعت  پایدار و مدیریت منابع طبیعی، ایجاد اشتغال و گفت­وگو و تغییر شکل منازعه. کمیته ناروی برای افغانستان از طریق فراهم کردن فضای امن برای گفت­وگو در صدد احیای اعتماد و همبستگی در درون و بین جوامع جهت ایجاد انعطاف‌پذیری و کمک در راستای ایجاد صلح از پایین ترین سطح  می­باشد. از طریق ادغام اجزای مختلف فعالیت­ها، این سازمان فقیرترین بخش جامعه را مورد حمایت قرار می­دهد.

حکومت­داری خوب، جامعه مدنی، حقوق بشر و موضوعات جندر به عنوان موضوعات مهم در تمامی فعالیت­های این سازمان گنجانده شده است. کمیته ناروی برای افغانستان با ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس، به­ویژه از طریق آموزش دختران و حمایت از تحصیل، کار و حضور فعال زنان در جوامع، در صدد توانمند سازی زنان، جوانان و کودکان می­باشد.

توانمندسازی مکاتب و پرسونل آن در مرکز رویکرد ما جهت کاهش فقر قرار دارد. به موازات تلاش‌های جامعه‌محور، کمیته ناروی برای افغانستان برای نهادینه ساختن ابتکارات خویش در سطح ولسوالی، ولایت و کشور، از طریق بازیگران جامعه مدنی و شرکای بین‌المللی تلاش می­ورزد.

آموزش متخصصان صحی برای اطمینان از دسترسی به خدمات صحی با کیفیت برای همه و تقویت ظرفیت سکتور صحت بسیار مهم و حیاتی است. کمیته ناروی برای افغانستان با تمرکز ویژه بر آموزش متخصصان صحی زن، در صدد بهبود سلامت مادر و کودک و کاهش نرخ مرگ­و­میر مادران و نوزادان می­باشد. کمیته ناروی برای افغانستان موضوعات از قبیل یادگیری پروژه­محور، حقوق بشر، گفت­وگو و تغییر شکل منازعه را به هدف کمک به توانمندسازی زنان، شامل فعالیت­های خویش می­سازد.

کمیته ناروی برای افغانستان در راستای ترویج زراعت پایدار و کاهش خطرات مرتبط با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی فعالیت می­نماید. این سازمان دهاقین (زن و مرد)، و افراد بی زمین را، به هدف بهبود امنیت غذایی، افزایش درآمد و فرصت­های شغلی مورد حمایت  قرار می­دهد.

تمام فعالیت­های کمیته ناروی برای افغانستان در راستای توسعه پایدار و دراز مدت تطبیق می­گردد. ما ممکن است در مواقعی­که بتوانیم مؤثر واقع شویم، به فعالیت­های بشردوستانه و اضطراری نیز مبادرت ورزیم، و چنین تلاش‌های را  به اهداف توسعه دراز مدت خود متصل کنیم.

شرکای ما کی¬ها اند؟

برای اطمینان از نهادینه شدن و پایداری فعالیت­ها، کمیته ناروی برای افغانستان با جوامع محلی و جامعه مدنی به روش مؤثر و مقرون به صرفه به همکاری نزدیک می­پردازد. در حالی­که به عنوان یک سازمان تطبیق­کننده باقی می­مانیم، ما به دنبال رسمی کردن رویکرد خود برای مشارکت، و تعامل با شرکای خود به شیوه­ی سیستماتیک و راهبردی و اطمینان از مکانیسم­های پاسخ­گویی متقابل هستیم.

پایداری

برای اطمینان از این­که جوامع محلی، جامعه مدنی و بازیگران دولتی قادر به تداوم برنامه­های مشترک هستند، ما در صدد ایجاد سیستماتیک ظرفیت­های نهادی هستیم.

مدیریت دانش، نظارت و ارزیابی

کمیته ناروی برای افغانستان اطمینان حاصل می‌کند که یافته‌های تیم نظارت و ارزیابی به روش منسجم برای تقویت برنامه­ها و یادگیری سازمان جهت بهبود

اطلاع رسانی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی

کمیته ناروی برای افغانستان دارای صدای متمایز و منسجم در ارتباطات، داد خواهی و جذب منابع مالی است. هدف آن تعیین دستور کار و اطلاع رسانی و تأثیرگذاری بر توسعه پالیسی در افغانستان و در میان شرکای بین المللی ما فراتر از تأثیر در سطح فعالیت¬های ما می¬باشد.

کمیته ناروی برای افغانستان از اطلاعات، درس¬های فرا گرفته شده، قصه¬های موفقیت و شکست¬ها برای اهداف یادگیری و بهبود در فعالیت¬ها سود می¬برد. برای تأثیرگذاری بر پالیسی¬ها، کمیته ناروی برای افغانستان، فعالیت¬های بخش ارتباطات و انتشار تحقیقات را افزایش داده و از رسانه¬های چندگانه برای نشان دادن کارهای تأثیرگذار خویش استفاده می‌نماید.

هویت و رویکرد برنامه‌ی کمیته ناروی برای افغانستان موقف، نام، و خلق تصویر و داستان در این سازمان را مشخص می‌¬سازد.

در کشور ناروی، کمیته ناروی برای افغانستان به عنوان یک محل دید و بازدید برای علاقه¬مندان به افغانستان عمل نموده و صداها و دیدگاه¬های افغان¬ها را در مباحث عمومی در ناروی ترویج می¬دهد و هدف آن پیوند دادن اطلاعات در مورد افغانستان به برنامه توسعه در سطح گسترده¬تر است.

کمیته ناروی برای افغانستان با سازمان¬ها و مؤسسات هم¬فکر شبکه¬ها ایجاد می¬کند.