Utdanning

Målet med arbeidet vårt innen utdanningssektoren bygger på FNs bærekraftsmål 4: «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle».

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. I alle skolene Afghanistankomiteen jobber med har jenter og gutter både med og uten funksjonshemninger, og uansett etnisk, språklig, kulturell, religiøs og sosioøkonomisk bakgrunn lik tilgang til gratis utdanning med god kvalitet – Dette er i tråd både med Den afghanske grunnloven og utdanningsloven. For å nå dette målet er det viktig at vi ikke bare jobber med skolene, men også med foreldre og nærmiljøet.

Afghanistankomiteen har en helhetlig tilnærming til utdanning, og samarbeider med hundrevis av utdanningsinstitusjoner for å støtte lærere, elever og utvikling av skoler og klasserom. Alle våre initiativer fremmer inkludering og mangfold i utdanning og gir tilgang til kvalitetsutdanning for jenter og gutter – med og uten funksjonshemninger – hovedsakelig på den afghanske landsbygda.

Afghanistankomiteen jobber i hovedsak med utdanning på landsbygda da barn og ungdom i byene har bedre tilgang til skole enn de som bor ute i distriktene. For å nå FNs bærekraftsmål jobber Afghanistankomiteen med:

Lekegrupper og barnehager

Vi støtter lekegrupper for småbarn der mødrene deltar aktivt både i oppstart og drift. Lekegruppene er enten tilknyttet selvhjelpsgruppene – der kvinnene driver samtalegrupper og mikrobedrifter – eller til en av de mange yrkesutdanningene og voksenopplæringsprogrammene som driftes av Afghanistankomiteen.

Samtidig støtter Afghanistankomiteen opp om afghanske myndigheters planer om å utvikle en mer formell førskolepedagogikk. I samarbeid med afghanske myndigheter etablerer vi fire barnehager og førskoler ute på den afghanske landsbygda for å fremme barns utvikling og gjøre det mulig for kvinner å delta mer aktivt i yrkeslivet – denne satsingen er en del av et stort nasjonalt pilotprosjekt.

Lekegruppene og barnehagene skal ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling – viktige elementer er tradisjonell afghansk historiefortelling, rollespill og utvikling av enkle leker basert på lokale tradisjoner. Barna lærer dessuten tidlig å dele, samarbeide og løse konflikter uten bruk av vold – og legger dermed grunnlaget for et mer fredelig og inkluderende afghansk samfunn.

Barne- og ungdomsskoler

Afghanistankomiteen jobber med et hundretalls barne- og ungdomsskoler ute på den afghanske landsbygda. Mer enn 50 prosent av elevene er jenter og alle skolene vi jobber med følger prinsippet om inkludering, da en inkluderende skole bidrar til et mer inkluderende og fredelig samfunn basert på respekt for hver enkelt elevs egne behov og forutsetninger. I tillegg til at vi jobber med offentlige skoler, støtter vi også opp om grendeskoler og en skole eid og drevet av Det afghanske døveforbundet som bruker tegnspråk som undervisningsspråk. Målet er at alle afghanske barn skal få tilgang til utdanning, og at skolehverdagen blir en positiv opplevelse som fremmer allsidig læring og utvikling.
For at vi skal lykkes med å få alle barn inn på skolen og for at barn og ungdom skal trives jobber vi med kvaliteten på undervisningen, rekrutterer flere dyktige lærere, og utvikler spennende og engasjerende bøker og annet undervisningsmateriell. I tillegg pusser vi opp skoler, og bygger nye klasserom, toaletter, lekeplasser og idrettsanlegg. Alle elever har rett til et godt læringsmiljø, da et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling.

Videregående skoler

Mange av skolene Afghanistankomiteen jobber med, tilbyr utdanning elever helt opp til 12 klasse. I tillegg til at vi jobber med å få ned frafallsprosenten slik at flere elever fullfører hele skoleløpet. For å nå dette målet jobber vi med å bedre den faglige kvaliteten på utdanningen slik at flere elever kvalifiserer seg for arbeid eller høyere utdanning.
For å komme inn på høyskoler og universitet må afghanske ungdommer ta en nasjonal opptaksprøve. Dessverre er det ikke alltid sammenheng mellom pensum i videregående skole og kravene som stilles på opptaksprøven. Det er mange private aktører som tilbyr forberedende kurs for opptaksprøven, men disse er ofte dyre og av varierende kvalitet og tilbys som regel bare i de større byene. Dette bidrar derfor til å forsterke forskjellene mellom by og land og mellom ungdom med ulik sosioøkonomisk bakgrunn. Kursene vi tilbyr er gratis og utviklet i samarbeid med noen av de beste lærerne i Afghanistan, og legger vekt på matematikk, biologi, kjemi og fysikk.

Lærerutdanning

For å bedre kvaliteten i grunnskolen jobber Afghanistankomiteen med utdanning og videreutdanning av lærere. 50 prosent av afghanske lærere har ikke nok kompetanse til å fylle minstekravet fra Utdanningsdepartementet om videregående skole pluss en toårig lærerutdanning. For å hjelpe afghanske lærere, skoler og utdanningsmyndigheter til å oppfylle kravene om kvalitet i skolen, tilbyr vi derfor videreutdanningsprogrammer i samarbeid med lokale lærerskoler. For at sårt trengte lærere ikke tas ut av klasserommene tilbyr vi undervisning i de lange vinterferiene fra desember til mars over en treårs periode.
Gjennom dette programmet får lærerne ny kunnskap, nye ferdigheter og en formell kvalifisering, i tillegg til at vi bygger kompetansen på lærerskolene gjennom bruk av nye og innovative undervisningsmetoder som problembasert læring samt styrking av spesialpedagogisk kompetanse.
I tillegg til den formelle oppgraderingen til en diplomgrad tilbyr Afghanistankomiteen fordypning innen realfag, IKT og språk for å møte kravene i henhold til de nye afghanske læreplanene.
For at fagkreftene ved lærerskolene blir i stand til å tilby en bedre kvalitet på lærerutdanningen jobber Afghanistankomiteen dessuten med en gradvis styrking av universitetene som utdanner lærere og lektorer for de mange lærerskolene rundt om i landet.

Utdanningsmyndigheter

For at skolene skal lykkes i arbeidet med å tilby en god utdanning for alle barna og ungdommene i skolekretsen, er de avhengige av et godt fungerende utdanningssystem. Afghanistankomiteen jobber derfor med kapasitetsbygging av Utdanningsdepartementet sentralt og med utdanningsmyndighetene lokalt for å sikre bærekraft og åpenhet som i arbeidet for å bekjempe korrupsjon.
I samarbeid med Det afghanske utdanningsdepartementet utvikler vi et nytt lovverk og læreplaner for barnehager og førskoler. I tillegg jobber vi med utviklingen av nye og innovative konsepter og nytt utdanningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. Arbeidet gjøres i samarbeid med ulike FN-organisasjoner og andre aktører innen utdanningssektoren.

Skolefritidsordninger, ungdomslag og kompetansesentre

Afghanistankomiteen har utviklet en rekke ulike fora der barn og ungdom får muligheten til å jobbe sammen om praktiske prosjekter som er relevant utfra geografisk og kulturell kontekst, utvikle kritisk og kreativ tenkning, lære å samarbeide mot felles mål, etablere lag og organisasjoner, og jobbe dialog og konflikthåndtering. På alle skolene vi samarbeider med vil det bli etablert elevråd og beredskaps- og redningskorps. I tillegg vil barn og ungdom få muligheten til å starte litteratur- og lesesirkler, teaterklubber, idrettslag, eller grupper som jobber med natur- og miljøvern, landbruk, kunst og håndverk, og dialog og konflikthåndtering utfra egne behov og interesser.
Mange unge afghanere dropper ut av skolen eller sliter med å få arbeid etter endt utdanning. Afghanistankomiteen har derfor satt i gang tiltak ute på landsbygda for ungdom der vi jobber med arbeidstrening, kompetansebygging innen ulike fagfelt, men viktigst av alt styrking av ungdommenes tro på seg selv, sine egne evner og sin egen fremtid. Vi har gitt kompetansesentrene navnet «THINK Labs» da de er innovative, fremtidsrettet eller «forward thinking» og nærmest fungerer som et «laboratorium» der nye ideer prøves ut og evalueres i samarbeid med ungdommene selv.
Alle aktivitetene Afghanistankomiteen støtter er inkluderende og dermed åpne for jenter og gutter med ulik etnisk, språklig, religiøs, kulturell og sosioøkonomisk bakgrunn, samt barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne som vanligvis har altfor få muligheter for utdanning og sysselsetting.

Sivilt samfunn og skolesamarbeid

For å styrke eierskapet blant foreldre og lokalsamfunnet til skolen og barnas utdanning jobber Afghanistankomiteen med foreldreutvalg eller «shura» som disse heter i Afghanistan. I tillegg til foreldrene er det viktig å få med brødrene på laget da de ofte er med på å bestemme om jentene får gå på skole eller ikke – Afghanistankomiteen har derfor utviklet konseptet «Big Brother Networks» der gutter blir mobilisert for å støtte jenters rett til utdanning.
Afghanistankomiteen jobber aktivt sammen med bygderådene eller «Community Development Councils» og eldsteråd som finnes i alle afghanske bygdesamfunn. I tillegg samarbeider vi med afghanske og internasjonale organisasjoner som er aktive innen utdanningssektoren, samt ACBAR og ANEK som er paraplyorganisasjoner for sivile samfunnsaktører i Afghanistan.
Afghanistankomiteen har dessuten et samarbeid med norske skoler som er med på å støtte opp om arbeidet vårt ovenfor barn og ungdom – solidaritetsarbeidet gjøres innenfor vennskapsskolekonseptet.

Har du noen spørsmål?

TA KONTAKT