Skip to main content

درباره ما

درباره ما

کمیته ناروی برای افغانستان (NAC) در سال 1980 در پاسخ به تهاجم شوروی به افغانستان، در ناروی تأسیس شد. کمیته¬های محلی این سازمان در ناروی بلافاصله افکار عمومی را علیه این تهاجم بسیج نموده، همبستگی با مردم افغانستان را تقویت و کمپاین¬های جمع آوری کمک¬های مالی را جهت کمک به تعداد فزاینده افغان¬هایی که در میانه درگیری گیر افتاده بودند، انجام دادند. کمیته ناروی برای افغانستان در سال 1983 اولین دفتر خود را در پیشاور پاکستان افتتاح و سپس در سال 1986 دفتر ساحوی خویش را در ولایت غزنی و در سال 1991 دفتر خود را در کشم ولایت بدخشان افتتاح نمود. متعاقباً در سال 1997 کمیته ناروی برای افغانستان دفتر ارتباطی خویش را در کابل افتتاح نمود که بعداً در سال 2002 به دفتر مرکزی این سازمان ارتقا یافت.

تاریخچه کمیته ناروی برای افغانستان به خوبی نشان می¬دهد که همبستگی و تعهد این سازمان در قبال مردم افغانستان، که بیش از 30 سال دوام داشته است، وابسته به عوامل سیاسی یا محدود به مناطق خاص برای حمایت نیست. ما از یک سازمان همبستگی به یک سازمان غیردولتی حرفه¬ی امداد و توسعه تبدیل شده¬ایم که در آن همبستگی با مردم افغانستان همچنان در قلب تمام برنامه¬ها و استراتژی¬های کاری ما قرار دارد. ما با جوامع ذینفع و به منظور توسعه بهترین استراتژی¬ها و برنامه¬ها و اطمینان از اجرای مؤثر آن، از نزدیک کار می¬کنیم.

کمیته ناروی برای افغانستان، از مردم افغانستان در توسعه یک جامعه مسالمت¬آمیز، مردم¬سالار و برابری طلب که در آن حقوق بشر جهانی رعایت می¬شود، حمایت می¬نماید. کمیته ناروی برای افغانستان از طریق برنامه¬ها و فعالیت¬های خویش در صدد ارتقای کیفیت و استاندارد زندگی در روستاهای افغانستان است. کمیته ناروی برای افغانستان باید پیوندی برای دانش، علاقه و تعامل با افغانستان در ناروی بوده باشد و صداها و دیدگاه¬های افغان¬ها را در مباحث عمومی ناروی بازتاب داده و از سیاست¬های آگاهانه و مسئولانه این کشور در قبال افغانستان حمایت نماید.

دانش‌آموزان در یکی از مدارسی که توسط NAC حمایت می‌شود