Skip to main content

Organisasjonen

En medlemsbasert solidaritetsorganisasjon:

Afghanistankomiteen har gjennom 40 år jobbet for et fredelig Afghanistan. Gjennom prosjektene våre støtter vi det afghanske folket i utviklingen av et demokratisk og likestilt samfunn uten fattigdom. Vi er en medlemsbasert solidaritetsorganisasjon, hvor styret i komiteen velges av våre medlemmer.

Vedtekter

Medlemmer

Medlemmene utgjør Afghanistankomiteens høyeste beslutningsmyndighet. Medlemskap i komiteen er et viktig uttrykk for interesse og engasjement for Afghanistan. Styret i Afghanistankomiteen velges av medlemmene våre.

Styret og ledelsen

Styremedlemmer velges på årsmøtet for en periode på to år. Styret står ansvarlig ovenfor medlemmene i komiteen. Styret er ansvarlig for å utvikle den strategiske retningen og organisatoriske retningslinjer, basert på organisasjonens verdier og prinsipper. Styret sørger for at komiteen følger egne prinsipper og verdier, er ansvarlig for miljø, helse og sikkerhet, utøver finansiell kontroll og implementering av effektive tiltak mot korrupsjon. Sekretariatet står for den daglige driften av vårt kontor i Oslo. Generalsekretær rapporterer til styret.

Frivillige

Våre frivillige har et sterkt engasjement for Afghanistan, og med relevant ekspertise og erfaring tilføres det stor verdi til de mange prosjektene våre i Afghanistan. Dette sørger for at kapasiteten vår strekker seg langt utover ansattes menneskelige og finansielle ressurser.

Ansatte

Afghanistankomiteen er en arbeidsgiver som er opptatt av like muligheter for alle. Vi fremmer mangfold blant våre ansatte. Ansatte har en klar forståelse av sine roller og ansvar. De følger organisasjonens etiske retningslinjer, verdier og prinsipper. Vi jobber hele tiden med å forbedre kvaliteten på prosjektgjennomføringen og støttetjenester gjennom effektive kompetansebyggende tiltak, inkludert muligheter for livslang læring. Vi har som mål å ta alle forholdsregler, samt gi all nødvendig støtte for å beskytte den fysiske og mentale helsen til alle våre ansatte, praktikanter og frivillige som  arbeider og bor i et land med høyt konfliktnivå.

Giverfinansiering og innsamling

Styret og ledelsen er ansvarlige for å sikre finansiering av programmet. Afghanistankomiteen mottar midler fra ulike nasjonale myndigheter, FN og andre internasjonale organisasjoner. I tillegg til større institusjonelle givere, samler vi inn midler fra medlemmer, støttespillere, mindre organisasjoner, universiteter, forskningsinstitutter og private firmaer.

Vi jobber for å redusere avhengigheten av enkeltgivere, noe som bidrar til økt uavhengighet. Det er viktig at strategiske mål. Verdier og prinsipper alltid har forrang i forhold til behovet for finansiering