Skip to main content

Jordvern, landbruksinfrastruktur og katastrofeforebygging

Vi i Afghanistankomiteen arbeider for å forberede beredskapen i det afghanske samfunnet slik at de bedre kan håndtere naturkatastrofene de så ofte står overfor.

Vårt prosjekt for risikoreduksjon under katastrofer (DRR) og klimaendringstiltak fokuserer på beskyttelse av vannkilder, skogplanting, bygging av flom-, og erosjonsbeskyttende vegger, planting av motstandsdyktig avlinger og konstruksjoner som tåler jordskjelv. Siden oppstarten av Empowering Rural Afghanistan, et treårig NORAD-finansiert prosjekt for å bedre levekårene på den afghanske landsbygda, har vi sett en 30% økning i andelen bønder som planter motstandsdyktige avlinger, rehabiliterer åkre, reduserer bruken av plantevernmidler og andre tiltak som bedrer klimaet og reduserer risiko for katastrofer.

Afghanistankomiteen kombinerer utdanning med praktiske intervensjoner når vi støtter lokalsamfunn i oppbygningen av dere responskapasitet. I 2021 lærte vi opp 1095 personer i beredskap og respons til naturkatastrofer. Disse sitter i komiteer for beredskap på lokalsamfunn- og distriktsnivå.

Å hjelpe lokalsamfunn med å håndtere konsekvensene av naturkatastrofer er ikke nok på egen hånd. Uten langsiktige løsninger vil de verste virkningene av naturkatastrofene bare gjenta seg. For å fremme en mer bærekraftig tilnærming, arbeider blant annet med restaurering av innfødte planter i samfunn der disse har blitt utarmet.

Infrastruktur som forebygging

40 år med væpnet konflikt har ødelagt fremskrittene i landbruket som ble gjort i 1960- og 70-årene. Befolkningsvekst, overbeiting, avskoging, uforsvarlig bruk av naturressurser og ødeleggelse av 2000 år gamle vanningssystemer har i store deler av Afghanistan ført til sammenbrudd i økosystemet.

Afghanistankomiteen samarbeider derfor med lokalsamfunn for å støtte utviklingen av viktige infrastrukturprosjekter som bidrar til flom- og rassikring, jordvern og økt matproduksjon gjennom vanningskanaler og akvedukter. Vi bygger også veier som gir tilgang til lokale markeder, skoler og helseklinikker.

Mange områder i Ghazni er særlig utsatt for ødeleggende flom med liten eller ingen advarsel. I samarbeid med Verdens matvareprogram gjennomførte vi derfor et prosjekt i området mellom Jaghori og Malistan hvor vi bygget vegger for å beskytte veiene fra flom. Disse veiene er viktige livslinjer for lokalsamfunnets tilgang til mat og medisinsk behandling.

 

Skogplanting- en investering for framtida

Et forsvarlig og bærekraftig skogbruk er en av de viktigste bærebjelkene i naturressursforvaltningen. Afghanistankomiteen har derfor plantet millioner av trær i noen av de mest utsatte områdene i landet. I dag forvalter Afghanistankomiteen skoger, parker, hager, planteskoler og skogfrøplantasjer i flere provinser.

Hvert år planter vi over hundre tusen trær, som bidrar til sikring av beitemark og matjord langs elvebredder og bekkefar. Mange av trærne som plantes er også en viktig inntektskilde for landsbygdbefolkningen gjennom produksjon av frukt og nøtter.

Skolene i kjernen

Skolene er kjernen i vårt arbeid i lokalsamfunn, derfor etablerer vi og støtter grupper på skoler som vi kaller Nødhjelpslag. I disse gruppene får lærere og studenter lære om katastrofer, beredskap, førstehjelp, søk- og redning, og andre viktige ferdigheter som de kan bruke og dele med sine lokalsamfunn. Disse gruppene inspirerer og motiverer studentene til å gjøre en ekstra innsats for sine lokalsamfunn.

Banebrytende forskning

På nasjonalt og internasjonalt nivå arbeider vi med den afghanske regjering og andre utviklingspartnere med risikoreduksjon relatert til jordskjelv. Vi samarbeider med universiteter i Tyskland, USA og Afghanistan for å utvikle og samle inn data fra seismiske målestasjoner, opprette seismiske kart, bygge institusjonell kapasitet i Afghanistan og utdanne afghanske seismologer for å bedre forstå jordskjelvene i Pamir Hindukush-regionen.

Lær mer om arbeidet vi gjør for å forebygge naturkatastrofer som flom i videoen under: