Skip to main content

Samtidig som erkjennelsen av at humanitær bistand alene ikke er nok til å møte Afghanistans utfordringer, fortsetter regjeringen å kutte i den langsiktige bistanden til landet.

Afghanistankomiteen støtter regjeringens prioriteringer i Afghanistan innenfor jordbruk, matsikkerhet, helse og utdanning. Det er også livsviktig at regjeringen opprettholder den humanitære bistanden til det kriserammede landet. Ikke desto mindre er Afghanistankomiteen bekymret over at regjeringen fortsetter å kutte i den langsiktige utviklingsstøtten.

– En stadig større andel av bistanden tildeles som ren nødhjelp. På sikt vil det bidra til økt bistandsavhengighet. Slik risikerer vi å faktisk svekke målet om sosial og økonomiske utvikling som regjeringen sier den vil, sier generalsekretær Liv Kjølseth.

Regionbevilgningens post 72 Afghanistan har blitt redusert hvert år siden 2019, da det var satt av 575 millioner. For 2024 foreslår regjeringen å bevilge 401,2 millioner kroner, ned 44 millioner fra i fjor. Dette til tross for at langsiktig bistand også vil bidra til å redusere de mer akutte humanitære behovene.

Langsiktighet gir bedre matsikkerhet

Tross de stadig flere restriksjonene Taliban legger på de internasjonale organisasjonene, er det fortsett mulig å oppnå gode resultater i Afghanistan. Vår erfaring er at sammensatte tiltakspakker som er lokalt tilpassede og basert på lokal kunnskap og teknologi, kan gi gode resultater.

En sluttgjennomgang av vårt norsk-finansierte program, Empowering Rural Afghanistan (ERA), som gikk fra 2019-2022, representerer en bred vifte av prosjekter innen helse, utdanning, matsikkerhet, beredskap og krisehåndtering samt naturressursforvaltning, med dialog og konflikthåndtering som en rød tråd.

Les uttalelsen vår fra landsmøtet om viktigheten av bistand her. 

Noen nøkkeltall viser at:

  • 66 prosent oppgir at de har begynt å praktisere klimasmart landbruk.
  • 64 prosent oppgir at de har blitt bedre i stand til å forberede seg og respondere effektivt på naturkatastrofer
  • 94 prosent av deltagerne i våre selvhjelpsgrupper for kvinner, oppgir at de har fikk økte inntekter som resultat av prosjektet
  • Småbønder oppgir at de har tatt i bruk 72 prosent av den dyrkbare jorden sin, mot et nasjonalt gjennomsnitt på 41 prosent
  • 79 prosent av småbøndene oppgir økt produktivitet